مدیر و منشی(خیلی جالب)

مدیر به منشی میگه برای یه هفته باید بریممسافرت کارهات رو روبراه کن
منشی زنگ میزنه بهشوهرش میگه: من باید با رئیسم برم سفر کاری, کارهات رو روبراه کن
شوهره زنگ میزنه به دوستدخترش, میگه: زنم یه هفته میره ماموریت کارهات روروبراه کن
معشوقه هم که تدریس خصوصی میکرده بهشاگرد کوچولوش زنگ میزنه میگه: من تمام هفتهمشغولم نمیتونم بیام
پسره زنگ میزه به پدربزرگش میگه: معلمم یه هفته کامل نمیاد, بیا هر روزبزنیم بیرون و هوایی عوض کنیم
پدر بزرگ کهاتفاقا همون مدیر شرکت هست به منشی زنگ میزنه میگهمسافرت رو لغو کن من با نوه ام سرم بنده
منشیزنگ میزنه به شوهرش و میگه: ماموریت کنسل شد مندارم میام خونه
شوهر زنگ میزنه به معشوقه اشمیگه: زنم مسافرتش لغو شد نیا که متاسفانه نمیتونمببینمت
معشوقه زنگ میزنه به شاگردش میگه: کارمعقب افتاد و این هفته بیکارم پس دارم میام که بریمسر درس و مشق
پسر زنگ میزنه به پدر بزرگش ومیگه: راحت باش برو مسافرت, معلمم برنامه اش عوضشد و میاد
مدیر هم دوباره گوشی رو ور میداره وزنگ میزنه به منشی و میگه برنامه عوض شد حاضر شوکه بریم مسافرت...

/ 4 نظر / 23 بازدید
یوسف

سرم گیچ رفت .[اوه]

هدیه

[قهقهه]

عمو

داستانش تقریبا مثل داستان فیلم جومونگ کش دار بود ، تو میتونی فیلمنامه نویسه فیلمهای کره ای هم باشی

بابا

[ناراحت]